2022: Zorg Prestatie Model

Met ingang van 1-1-2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dat betekent dat er weer per consult gaat worden afgerekend en per maand wordt gedeclareerd.

Er komen standaardtarieven voor verschillende soorten consulten (diagnostiek en behandeling).  Er zal gewerkt worden met bepaalde tijdsblokken (consult van 15-30 minuten, 30-45 minuten, 45-60 minuten, etc.).
Tevens zal de zorgvraagtypering van belang zijn bij het vaststellen van het tarief. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. 
Deze zorgvraagtypering zal onder andere bepaald worden aan de hand van een vragenlijst.
De indirecte tijd zal ik niet meer apart hoeven te noteren, maar er zal in de tarieven een soort gemiddelde 'administratie-tijd' worden meegenomen.
 
Wat ga je heirvan merken?
1) je  zult veel vaker op het overzicht van de verzekeraar een nota van mij zien
2) het eigen risico zal meteen worden aangesproken. Het eigen risico zal worden bekeken per kalenderjaar en niet meer zoals voorheen per behandeljaar. 

 
Doordat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 ingaat zullen alle behandelingen per 31-12-2021 (administratief) worden afgesloten en gedeclareerd, waardoor de verzekeraar het nog openstaande  eigen risico over 2021 in rekening zal brengen.
Wanneer wij de behandeling voortzetten in 2022 zal ik waarschijnlijk half februari bij de verzekeraar de declaraties over januari indienen, waarna de verzekeraar een (deel van) het eigen risico van 2022 zal innen.

 

Op de website van de beroepsvereniging is meer info te vinden over het zorgprestatiemodel.

 

Welke prestaties staan er in 2022 op de factuur?


Consult diagnostiek (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
Voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake en eventuele vervolgdiagnostiek.

 

Consult behandeling (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
De behandelingen, hieronder kan ook e-health vallen.

 

Intercollegiaal overleg
Wanneer het voor de kwaliteit van de behandeling noodzakelijk is om met een externe collega te overleggen.

 

Reistijd
In het geval van  behandeling aan huis.

 

Tarieven 2022

Het tarief afhankelijk is van de duur van consulten. Eind december zullen de definitieve tarieven op de website verschijnen. De tarieven zijn afhankelijk van de contracten die ik afsluit met de zorgverzekeraars en zijn op dit moment nog niet precies bekend. De tarieven bij de verschillende zorgverzekeraars zullen iets hoger of juist iets lager dan genoemde bedragen komen te liggen.

 

Naar verwachting geldt in 2022 een tarief van ongeveer €143 voor een diagnostiek consult van 45 minuten (dit is inculsief indirecte tijd, bijvoorbeeld uitwerken tests).

 

Voor een behandeling van 45 minuten is het tarief in 2022  ongeveer €121  (hierin zit al de indirecte tijd voor verslaglegging verrekend).

 

Bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 in rekening brengen.