Privacyverklaring

Naam onderneming: Lingsma Psychologie
Adres: Schaafdries 8 5371 NJ Ravenstein
E-mailadres: info@lingsmapsychologie.nl
Telefoonnummer: 06-10578096


1. Introductie 


1.1 Nodig voor de dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelt Lingsma Psychologie persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat voor sommige diensten andere dienstverleners ingeschakeld worden, is het soms nodig om gegevens te delen. Bijvoorbeeld bij doorverwijzen. Dit gebeurd enkel met uw toestemming en er worden alleen persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening verstrekt.

 

1.2 Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 20 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u cliënt blijft, worden de persoonsgegevens bewaard voor toekomstige behandelingen.

 

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor alle cliënten van Lingsma Psychologie. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen. 

 

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? 
Lingsma Psychologie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.  

 


2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u cliënt wordt bij mij, vraag ik u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In het  elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en cliëntgegevens opgenomen worden.


2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor Lingsma Psychologie  bepaalde diensten uitvoeren.  

 

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Lingsma Psychologie mag  niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar is een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. 

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

 

3. Wat doet Lingsma Psychologie met uw gegevens? 

3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moet op uw identiteitsbewijs gecontroleerd worden. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder. 

 

3.2 Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Lingsma Psychologie verstrekt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming. 


3.3 Betaling
Om de verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling worden persoonsgegevens gebruikt. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens (Naam Adres Woonplaats) en een specificatie van de behandeling. Deze facturen worden bewaard in de debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

 

3.3 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens uitgewisseld met de zorgverzekeraar.  
De zorgverzekeraar kan ook gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten gevraagde gegevens verstrekt worden. Daarbij staat de privacy van cliënten altijd voorop.

 

3.4 Bezoek website
Wanneer u de website bezoekt, kunnen gegevens verwerkt worden via cookies. 

 

3.5 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of bij een vermoeden dat dit het geval is - dan zal Lingsma Psychologie  dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

 

3.6 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluit Lingsma Psychologie een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

 

4. Plichten zorgaanbieder


4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Remko Lingsma,  die cliëntgegevens verwerkt daarvan kennis neemt, heeft zich verplicht tot geheimhouding. 
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Lingsma Psychologie geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 
In de zorgadministratie is 1 account waarop alleen Remko Lingsma kan inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een cliëntendossier voor een regionale collega (bij waarneming). daarover zijn aparte afspraken gemaakt.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zal Lingsma Psychologie ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht worden registers bijgehouden  van verwerkingen en eventuele datalekken.

 


5. Waar hebt u recht op?

 

5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden. 

 

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw cliëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen. 

 

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

 

5.5 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik  u hierover met mij contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

5.4 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. 

 

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vraag ik  u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek. 

 

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Remko Lingsma  06-10578096